Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN P&N TRADING B.V.

Definities

“Algemene Voorwaarden”

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van P&N Trading B.V.

 “P&N Trading”

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid P&N TRADING B.V., statutair gevestigd te Harderwijk, gevestigd te (3846 BK) Harderwijk aan het adres Celsiusstraat 5A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost Nederland onder nummer 08110556

“Koper”
De natuurlijke of rechtspersoon welke met P&N Trading overeenkomsten aangaat of beoogt aan te gaan

“Partijen”  

P&N Trading en Koper tezamen

“Koopovereenkomst”

De overeenkomst die door aanbod en aanvaarding conform deze Algemene Voorwaarden tussen Partijen tot stand is gekomen.


Artikel 1:Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van P&N Trading. Voorzover Koper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door P&N Trading uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

1.2 Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.

 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand aan het aangaan van overeenkomsten schriftelijk door P&N Trading is aangegeven.

 

1.4 Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

 

1.5 Offertes worden geheel vrijblijvend gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

 

1.6 De Koopovereenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod P&N Trading heeft bereikt; uit deze acceptatie blijkt, dat de Koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze Algemene Voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand heeft gedaan van toepasselijkverklaring van zijn eigen inkoopvoorwaarden.

 

1.7 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien P&N Trading aan de Koper schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

 

 

Artikel 2: Wijzigingen

 

2.1 Wijzigingen in de Koopovereenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koper en P&N Trading zijn overeengekomen.

 

2.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen.

 

2.3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen Partijen aanwezig, waarop artikel 15 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

 

 

 

Artikel 3: Kwaliteit en omschrijving

 

3.1 P&N Trading verbindt zich jegens de Koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.

 

3.2 P&N Trading staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de Koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan P&N Trading kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen Partijen is overeengekomen.

 

3.3 Gegevens betreffende de te leveren zaken zoals eigenschappen, maten, gewichten en samenstellingen, zomede gegevens, waaronder kleuren in drukwerk, catalogi en afbeeldingen e.d. door P&N Trading bij de aanbieding verstrekt, zijn indicatief en voor P&N Trading niet bindend en worden door haar te goeder trouw gegeven.

 

3.4 Door P&N Trading verstrekte monsters kunnen ten aanzien van de uiteindelijk te leveren zaken geringe afwijkingen in eigenschap, kleur en samenstelling bevatten en zijn als zodanig indicatief en voor P&N Trading niet bindend en worden door haar te goeder trouw verstrekt.

 

 

 

Artikel 4: Verpakking en verzending

 

4.1 P&N Trading verbindt zich jegens de Koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

 

4.2 P&N Trading doet aan de Koper mededeling van de datum en het tijdstip waarop de goederen door haar geleverd worden en voor transport gereed staan. De Koper draagt op de door P&N Trading aldus aangegeven datum en tijdstip zorg voor deugdelijk transport en een gebruikelijke transportverzekering.

 

4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 kunnen Partijen overeenkomen dat de goederen door P&N Trading worden bezorgd, waarbij P&N Trading de goederen zal bezorgen, dan wel ter bezorging verzenden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand tussen Partijen is overeengekomen.

 

4.4 Wanneer P&N Trading voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. aan de Koper ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de Koper verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze voor zijn rekening en risico terug te zenden naar het door P&N Trading opgegeven adres, bij gebreke waarvan de Koper aan P&N Trading schadevergoeding verschuldigd is.

 

 

 

Artikel 5: Opslag

 

5.1 Indien om welke reden ook de Koper niet in staat mocht blijken de goederen in ontvangst te nemen, zal P&N Trading, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de Koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat deze bij de Koper bezorgd zijn. De Koper dient een verzoek als hiervoor bedoeld schriftelijk en binnen 8 dagen nadat P&N Trading de mededeling als bedoeld in artikel 4.2 heeft gedaan aan P&N Trading te doen.

 

5.2 De Koper is verplicht aan P&N Trading de opslagkosten volgens het bij P&N Trading gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen door P&N Trading zijn geleverd, dan wel, vanaf de in de Koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

 

 

 

Artikel 6: Eigendomsovergang en risico

 

6.1 Behoudens het hierna in de artikel 6.2 gestelde, zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de Koper overgaan bij levering. Goederen worden door P&N Trading geleverd ‘af magazijn’ en derhalve wordt de levering geacht plaats te vinden op het moment zoals door P&N Trading ingevolge artikel 4.2 aan de Koper meegedeeld.

 

6.2 Onverminderd de risico-overgang bij levering zoals genoemd in artikel 6.1, behoudt P&N Trading zich de eigendom van de goederen voor, zolang de Koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, daarvoor niet de zekerheid als bedoeld in artikel 6.3 heeft gesteld en/of een verzoek heeft gedaan als bedoeld in artikel 5.1.

 

6.3 Indien er bij P&N Trading gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Koper, is P&N Trading bevoegd de levering op te schorten totdat de Koper zekerheid voor de betaling van de gehele koopsom en de eventueel bijkomende kosten heeft verschaft. De Koper is aansprakelijk voor de door P&N Trading door deze vertraagde aflevering te lijden schade. Bij gevallen als bedoeld in dit artikellid is artikel 5.2 van overeenkomstige toepassing.

 

 

 

Artikel 7: Tijdstip van levering

 

7.1 P&N Trading zal de goederen leveren op het tijdstip of de leveringstermijn zoals bepaald in de Koopovereenkomst. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op het moment dat de Koopovereenkomst ingevolge artikel 1.6 tot stand is gekomen.

 

7.2 De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts bij benadering. Tenzij er sprake is van omstandigheden zoals bedoeld in artikel 8, is P&N Trading eerst in verzuim nadat zij na het verstrijken van de leveringstermijn door de Koper schriftelijk in gebreke is gesteld, waarbij als een redelijke termijn voor nakoming minimaal een termijn van 14 dagen door de Koper in acht wordt genomen.

 

 

 

Artikel 8: Overmacht

 

8.1 De in artikel 7.1 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke P&N Trading door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

 

8.2 Van overmacht aan de zijde van P&N Trading is sprake, indien P&N Trading na het sluiten van de Koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, extreme weersinvloeden, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, bovengemiddeld ziekteverzuim, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van P&N Trading als bij derden, van wie P&N Trading de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van P&N Trading ontstaan.

 

8.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel P&N Trading als de Koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft P&N Trading slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.

 

8.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de Koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar P&N Trading terug te zenden voor rekening en risico van de Koper, indien de Koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de Koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

 

 

 

Artikel 9: Garantie en aansprakelijkheid

 

9.1 P&N Trading stelt zich zowel tegenover de Koper als tegenover afnemers van de Koper aansprakelijk voor schade aan en door de goederen, optredende tijdens de in de orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de Koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

 

9.2 De aansprakelijkheid van P&N Trading is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan en indien zulks niet mogelijk mocht blijken tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde gebrekkige zaken, een en ander ter beoordeling van P&N Trading.

 

9.3P&N Trading is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of overige schade bij de Koper en/of derden uit hoofde van door P&N Trading gedane leveranties, tenzij en voorzover de door P&N Trading daartoe afgesloten verzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

 

9.4 Ingeval van aansprakelijkstelling van de Koper op grond van productaansprakelijkheid en/of andersoortige risicoaansprakelijkheden welke verband hebben met producten welke door P&N Trading geproduceerd en/of geleverd zijn, is de Koper verplicht om deze aansprakelijkstelling binnen vijf werkdagen nadat deze aansprakelijkstelling door haar is ontvangen aan P&N Trading mee te delen. Bij gebreke van tijdige mededeling door de Koper aan P&N Trading als voornoemd, wordt de Koper geacht geen gebruik te maken van zijn mogelijke rechten om P&N Trading op die grond aan te spreken of in vrijwaring op te roepen.

 

 

 

Artikel 10: Reclame

 

10.1 Voor reclame komen uitsluitend die goederen in aanmerking bij welke door de Koper bij (af)levering een aan P&N Trading toe te rekenen gebrek worden geconstateerd en welke gebreken en/of goederen door hem schriftelijk worden aangegeven op het vervoersdocument.

 

10.2 Voorzover het recht van reclame door de Koper niet omgaand de (af)levering van de goederen is ingeroepen, dient de Koper binnen 24 uur na (af)levering te reclameren.

 

10.3 Indien door de Koper niet is voldaan aan het onder lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde, wordt hij geacht het door P&N Trading geleverde te hebben geaccepteerd.

 

10.4 De Koper is verplicht binnen 24 uur na het door hem ingeroepen recht van reclame deugdelijk en afdoende in de gelegenheid gesteld de geleverde goederen – waarop de reclame betrekking heeft – te beoordelen, zulks door retourzending van de goederen aan P&N Trading. Voorzover door P&N Trading wordt geoordeeld dat de Koper zich ten aanzien van deze goederen ten onrechte op zijn recht van reclame heeft beroepen, is de Koper verplicht deze goederen af te nemen.

 

10.5 In het kader van het in dit artikel bepaalde wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.

 

 

 

Artikel 11: Prijs en betaling

 

11.1 De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking ‘af magazijn’, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

11.2 Tenzij Partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn, is de Koper verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Van goederen welke buiten het gebied van de Europese Unie door P&N Trading dienen te worden afgeleverd, dient voorafgaand aan de aflevering de volledige koopprijs te worden voldaan. De Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

 

11.3 P&N Trading is gerechtigd om orders die in gedeelten (moeten) worden uitgevoerd, per deel(af)levering te factureren.

 

11.4 Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een door P&N Trading verzonden betalingsherinnering, is P&N Trading bevoegd de Koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de Koper aansprakelijk voor de door P&N Trading geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de invordering van de betaling.

 

11.5 Indien P&N Trading in het kader van het in artikel 11.4 bepaalde tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de Koper. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag, met een minimum van € 500,--.

 

11.6 Bij gebreke van tijdige en volledige betaling zoals bedoeld in artikel 11.2, is de Koper vanaf de vervaldatum van de factuur over het (restant) factuurbedrag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.

 

11.7 De Koper, die gebruikmaakt van de mogelijkheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in artikel 11.2 vermelde tijdstip.

 

11.8 Betalingen van de Koper komen eerst in mindering op de rente en kosten waartoe P&N Trading jegens de Koper op grond van dit artikel gerechtigd is.

 

11.9 Indien de verschuldigdheid van het factuurbedrag door de Koper niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk wordt betwist, wordt de Koper geacht de factuur onbetwist te hebben geaccepteerd. Voor de hiervoor genoemde termijn is bepalend het moment dat de betwisting P&N Trading heeft bereikt.

 

 

 

Artikel 12: Wettelijke vereisten

 

12.1 P&N Trading waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Koopovereenkomst.

 

12.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.

 


Artikel 13: Ontbinding

 

13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de Koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling van de Koper, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins hij de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze Koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

13.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor de door P&N Trading geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

 

 

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

 

14.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op de overeenkomsten welke zijn aangegaan onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing.

 

 

 

Artikel 15: Geschillen

 

15.1 Alle geschillen welke tussen P&N Trading en Koper mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Zutphen, zulks behoudens voorzover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

15.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de Partijen zulks verklaart.